The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Dzikir Pagi dan Petang Lengkap dengan Bacaan Latin dan Artinya
Ilustrasi dzikir pagi (photo/pexels/@michael-burrows)
Life

Dzikir Pagi dan Petang Lengkap dengan Bacaan Latin dan Artinya

Senin, 06 Desember 2021 12:42 WIB 06 Desember 2021, 12:42 WIB

INDOZONE.ID - Dzikir adalah puji-pujian kepada Allah SWT yang diucapkan berulang-ulang untuk mengingat-Nya.

Secara harfiah, dzikir artinya "menyebut", "mengingat", dan "berdoa", sehingga dzikir selalu diungkapkan dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah.

Salah satu dzikir yang paling dianjurkan untuk umat Muslim adalah membaca dzikir di waktu pagi dan petang hari.

"Hai orang-orang beriman, berdzikirlah dengan menyebut Allah SWT, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang." (QS. Al-Ahzab: 41-42)

Dzikir Pagi

Dzikir pagi juga sering disebut dapat menjadi amalan pembuka rezeki sepanjang hari karena Allah meridai dan memberkahi umat Muslim yang senantiasa berdzikir.

Indozone telah merangkum doa dzikir pagi dan petang pembuka rezeki lengkap dengan bacaan latin dan artinya berikut ini.

1. Taawuz

Taawuz atau ta'awudz adalah doa memohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan segala makhluk gaib.

Dzikir pagi dapat diawali dengan membaca taawuz agar diberikan keselamatan sepanjang hari. Adapun bacaan taawuz adalah sebagai berikut:

A'-uudzu billahi minas syaithanir rajiim.

Artinya: "Aku berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk."

 

2. Ayat kursi

Membaca ayat kursi sangat dianjurkan sebagai dzikir rutin di pagi hari dari Subuh sampai matahari terbit atau dari Ashar hingga sebelum Magrib.

Sebab, ayat kursi dapat menjauhkan berbagai macam gangguan dari pagi hingga petang sekaligus melancarkan rezeki sepanjang hari.

Allaahu laailaaha illa huwal hayyul qayyuum. Laa ta'khudzuhu sinatuw walaa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi. Man dzalladzii yasyfa'u 'indahuu illa bi idznih. Ya'lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum walaa yukhiithuuna bisyayim min 'ilmihii illaa bimaa syaaa. Wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardho. Walaa yauduhuu hifdhuhumaa wa huwal'aliyyul 'adhiim.

Artinya: "Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk, dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan seizin-Nya.

Allah mengetahui semua apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. Al Baqarah: 255)

 

3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas

Umat Muslim juga bisa membaca surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas sebagai dzikir di pagi hari.

Ketiga surat pendek tersebut memiliki keutamaan yang sangat istimewa, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW:

"Barang siapa membaca tiga surah tersebut tiga kali setiap pagi dan sore hari, maka ia (tiga surah tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Qul huwal laahu ahad. Allah hus-samad. Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad. (3x)

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."


Qul a'uzuu bi rabbil-falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin iza waqab. Wa min sharrin-naffaa-thaati fil 'uqad. Wa min shar ri haasidin iza hasad. (3x)

Artinya: Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki."


Qul a'uzu birabbin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min sharril was waasil khannaas. Al lazii yuwas wisu fii suduurin naas. Minal jinnati wan naas. (3x)

Artinya: Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia."

 

4. Doa dzikir pagi

Selanjutnya, umat Muslim dapat melafalkan bacaan doa dzikir pagi lengkap seperti di bawah ini:

Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro maa ba’dahu, wa a’udzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri maa ba’dahu. Robbi a’udzu bika minal kasali wa su-il kibar. Robbi a’udzu bika min ‘adzabin fin naari wa ‘adzabin fil qobri.

Artinya: "Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur."

 

5. Dzikir pagi petang

Membaca dzikir pagi dan petang dapat melindungi diri dari segala ancaman dan mara bahaya. 

Allaahumma bika ash-bahnaa, wa bika amsainaa, wa bika nahyaa, wa bika namuutu, wa ilaikan-nusyuur.

Artinya: "Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganMu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Dan kepadaMu tempat kembali."

 

6. Sayyidul istighfar

Sayyidul istighfar adalah kalimat permohonan ampunan paling baik dan paling utama untuk dipanjatkan kepada Allah SWT.

Bacaan sayyidul istighfar merupakan kalimat istighfar yang paling utama menurut Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Melantunkan doa sayyidul istighfar bahkan dapat menjadikan umat Muslim sebagai penghuni surga, terutama jika dibaca setiap pagi dan sore hari.

Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha illaa anta khalaqtanii. Wa anaa 'abduka, wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu. A'uudzu bika min syarri maa shana'tu. Abuu'u laka bini'matika 'alayya. Wa abuu'u bidzanbii. Faghfirlii. Fa innahuu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta.

Artinya: "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepada-Mu dan janji balasan-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepada-Mu, maka ampunilah aku. Sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau."

 

7.Dzikir pagi meminta keselamatan

Umat Muslim juga dapat melafalkan bacaan dzikir pagi memohon keselamatan dan kesembuhan, seperti di bawah ini:

Allaahumma 'aafinii fii badanii, allaahumma 'aafinii fii sam'ii, allaahumma 'aafinii fii bashorii, laa ilaaha illaa anta. Allaahumma innii a'uudzu bika minal kufri wal faqr, allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil qobr, laa ilaaha illaa anta. (3x)

Artinya: "Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau." (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa'i).


8. Dzikir pagi memohon ampunan

Dzikir pagi dapat berupa doa permohonan ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa agar Dia selalu memberikan perlindungan.

Allaahumma innii as-alukal 'afwa wal 'aafiyata fid-dunyaa wal aakhiroh, allaahumma innii as-alukal 'afwa wal 'aafiyata fii dinii, wa dunyaaya, wa ahlii, wa maalii, allaahummas-tur 'aurootii, wa aamin rou'aatii, allaahummah-fazhnii min baini yadayya, wa min kholfii, wa 'an yamiinii, wa 'an syimaalii, wa min fauqii, wa a'uudzu bi'azhomatika an ugh-taala min tahtii.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf (ampunan) dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf (ampunan) dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aurat badan, cacat, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ulat, tenggelam atau ditelan bumi dan lain-lain)." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

 

9. Bacaan dzikir pagi

Selain bisa memberikan perlindungan, melantunkan bacaan dzikir pagi juga dapat membentengi diri dari perbuatan tercela.

Allaahumma 'aalimal ghoibi wasy-syahaadati, faathiros-samaawaati wal ardh, robba kulli syai-in wa maliikahu, asyhadu al-laa ilaaha illaa anta, a'uudzu bika min syarri nafsii, wa min syarrisy-syaithooni wa syirkih, wa an aqtarifa 'alaa nafsii suu-an, au ajurrohu ilaa muslim.

Artinya: "Ya Allah, yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya, dan aku (berlindung kepadaMu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau mendorongnya kepada seorang muslim." (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)

 

10. Dzikir pagi dan petang

Untuk menyempurnakan bacaan dzikir, bacalah dzikir pagi dan petang yang mustajab karena keutamaanya berikut ini:

"Barang siapa yang membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya." (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Bismillaahil-ladzii laa yadhurru ma'as-mihi syai-un, fil ardhi wa laa fis-samaa', wa huwas-samii'ul 'aliim. (3x)

Artinya: "Dengan nama Allah, yang tidak akan berbahaya dengan namaNya, segala sesuatu di bumi dan langit, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."


11. Dzikir pagi memohon rida Allah SWT

Dzikir pagi untuk memohon rida Allah SWT paling baik diucapkan di pagi dan petang masing-masing tiga kali.

Rodhiitu billaahi robbaa wa bil-islaami diinaa, wa bi-muhammadin shallallaahu 'alaihi wa sallama nabiyya. (3x)

Artinya: "Aku rida Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai nabi (yang diutus oleh Allah)."

 

12. Dzikir pagi dimudahkan segala urusan

Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan dzikir pagi untuk memudahkan segala urusan kepada Fathimah supaya diamalkan pagi dan petang.

Yaa hayyu yaa qoyyum, bi rohmatika as taghiits, wa ash lih lii sya'nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata 'ainin abadan.

Artinya: "Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan Kau serahkan kepadaku meskipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu)." (HR. Hakim)

 

13. Dzikir pagi

Berikutnya, bacaan dzikir pagi yang bisa dipanjatkan kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

Ash-bahnaa 'ala fithrotil islaam wa 'alaa kalimatil ikhlaash, wa 'alaa diini nabiyyinaa Muhammadin shallallahu 'alaihi wa sallam, wa 'alaa millati abiina Ibraahiima haniifam muslimaaw wa maa kaana minal musyrikin.

Artinya: "Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik." (HR. Ahmad)

 

14. Subhanallah wa bi hamdih

Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Muslim yang mengucapkan 'subhanallah wa bi hamdih' akan diberikan pahala berlimpah pada Hari Kiamat.

"Barang siapa membacanya sebanyak 100 kali pada pagi dan sore hari, maka tidak ada seorang pun yang datang pada Hari Kiamat membawa amalan melebihi sesuatu yang ia bawa kecuali seorang yang membaca seperti itu atau melebihinya." (HR. Muslim).

 Subhaanallaahi wa bihamdih. (100x)

 Artinya: "Maha Suci Allah, aku memuji-Nya.

 

15. Dzikir pagi penghapus dosa

Membaca dzikir penghapus dosa di waktu pagi dan petang hari, maka kebaikannya akan bertambah, keburukannya berkurang, dan diberikan perlindungan, seperti sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

"Barang siapa membacanya pada pagi hari sebayak sepuluh kali, maka Allah akan mencatatnya untuknya 10 kebaikan, menghapus 10 kesalahan, sama seperti memerdekakan 10 orang budak, dan Allah akan melindunginya dari setan. Demikian pula orang yang membacanya pada sore hari," (HR. Nasa'i)

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai-in qodiir. (10x)

Artinya: "Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

 

16. Dzikir di pagi hari

Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Juwairiyah bahwa dzikir di pagi hari di bawah ini sangat utama daripada yang biasa dibaca Juwairiyah sebelumnya.

Subhaanallaahi wa bihamdihi 'adada kholqih, wa ridhoo nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midaada kalimaatih. (3x)

Artinya: "Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, sesuai keridaan-Nya, seberat timbangan arasy-Nya dan sebanyak tinta (yang menulis) kalimat-Nya."

 

17. Dzikir pagi setelah Subuh

Terdapat dzikir pagi yang sangat baik apabila dibacakan setelah mengucapkan salam selepas salat Subuh, yaitu:

Allaahumma innii as-aluka 'ilman naafi'an, wa rizqon thoyyiban, wa 'amalan mutaqobbalan.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima." (HR. Ibnu As-Sunni)

 

18. Istighfar

Dzikir pagi hendaknya diakhiri dengan mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali untuk memohon ampunan Allah SWT.

Astagh-firullah wa atuubu ilaih. (100x)

Artinya: "Aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya."


Demikianlah doa lengkap dzikir pagi disertai dengan bacaan latin dan artinya. Selamat mengamalkan dan semoga bermanfaat, ya!

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahrizal Daulay
Indriyana
JOIN US
JOIN US